بیشترین كمبود سرمایه در گردش در بخش صنعت

 • بیشترین كمبود سرمایه در گردش در بخش صنعت
  در سال‌های اخیر كارگاه‌های صنعتی با افزایش چشمگیر در هزینه‌های جاری رو به رو بوده‌اند كه این افزایش منجر به تقاضای بیشتر پول در قالب سرمایه در گردش می‌شود به طوری كه نسبت وام سرمایه در گردش به كل تسهیلات اعطایی در سال 91، 46 درصد بوده كه در سال 93 به 60.7 درصد افزایش یافته است.

  به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، این نسبت در بخش‌های مختلف نشان‌دهنده افزایش نسبت وام سرمایه در گردش به كل تسهیلات اعطایی بوده است. این نسبت در بخش كشاورزی از 57 درصد در سال 91 به 62.5 درصد در سال 93 رسیده است.

  در بخش صنعت از 68 درصد به 80.9 درصد رشد یافته، مسكن 13 درصد نسبت سرمایه در گردش به 21.2 درصد رسیده، بخش بازرگانی از 53 به 62.1 درصد و بخش خدمات از 33 به 55.3 درصد افزایش یافته است. این ارقام حكایت از آن دارد كه بالاترین سهم تسهیلات سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن اتفاق افتاده است.

  در سال‌های گذشته، كشور با پدیده‌ای به نام معمای نقدینگی رو به رو بوده و با وجود رشدهای بالای نقدینگی، یكی از مشكلات اصلی فعالان اقتصادی، مشكل تامین مالی و عدم دسترسی آسان به منابع بوده است.

  از یك سو رشد بالای نقدینگی اقتصاد كشور را در معرض تورم و تنزل ارزش پول ملی قرار داده و بی‌ثباتی‌های اقتصادی را به همراه داشته و از سوی دیگر فعالان اقتصادی كه انتظار داشتند نقدینگی به سمت نیازهای تولید حركت كند؛ از محدودیت‌های اعتباری و عدم دسترسی به نقدینگی به عنوان مشكل اصلی خود نام می‌برند.

  بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، طی سال‌های اخیر مشكل تامین مالی برای فعالان اقتصادی در صدر مشكلات قرار داشته است.

  گزارش فصلی مركز پژوهش‌های مجلس در تابستان 93 نیز نامساعدترین مولفه های محیط كسب و كار از نظر فعالان اقتصادی را مشكل دریافت تسهیلات از بانك‌ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی بوده، عنوان كرده است.

  از سوی دیگر در سال‌های گذشته به علت سیاست‌های تورم زای دولت قبل از قبیل اجرای نادرست و شتابزده قانون هدفمندی یارانه ها، جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز و كاهش شدید ارزش ریال، هزینه‌های تولید و متعاقب آن، تقاضا برای پول جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش چشم‌گیری یافت. به این ترتیب بخش‌های مختلف اقتصادی با كمبود سرمایه در گردش به عنوان یك معضل اساسی دست به گریبان هستند.